| | | | |Uskutečněné akce

Fakultní kolo Lidskoprávního moot courtu - 23.11.2012

Studenti změřili síly v obhajobě i obžalobě případu týkajícího se tématu lidských práv. V pátek 23.11. se uskutečnilo fakultní kolo, kdy proti sobě v devíti soubojích zasedlo celkem 17 soutěžních týmů. Po základním kole usedla odborná porota, která na základě dojmu a bodování ústníá prezentace, s přihlédnutím k hodnocení písemných podání, určila čtveřici postupujících do finále. Z následného dvojduelu pak vzešly dva týmy, které budou reprezentovat fakultu na celostátním finále.

V průběhu podzimního semestru došlo k propagaci soutěže mezi studenty prostřednictvím tištěných letáků, plakátů, webového portálu www.llp.cz/lpmoot, profilu na sociální síti www.facebook.com/lpmoot, propagací akce vyučujícími v různých předmětech naprávnické fakultě a v rámci rozhovoru pro Český rozhlas 6. Začátkem září došlo ke zveřejnění celého případu včetně příloh, pravidel a instrukcí pro soudce. Dle časového harmonogramu byla zahájena registrace týmů a sběr písemných podání. Celostátní finále se pak uskuteční 13. prosince na Nejvyšším správním soudě v Brně.

Zúčastněným studentům takový moot court přinese jednak zkušenost písemné i ústní prezentace vlastní argumentace tváří v tvář jak protistraně, tak nezávislému soudu, a tím pádem možnost uvědomit si případné slabiny této argumentace, a jednak možnost prezentovat se před potenciálními zaměstnavateli. Participujícím studentů i dalšímu publiku se touto interaktivní formou přiblíží případy, které ve své praxi řeší nevládní organizace.Lidskoprávní moot court 2012

Fakultní kolo Lidskoprávního moot courtu v Brně

Harmonogram, další postup a pravidla

V pondělí 19.11.2012 v 18.30 v místnosti 259 proběhne vylosování týmů k jednotlivým soudcům, jejich párování a vylosování jejich rolí. Hned poté, nejpozději v úterý ráno budou rozeslána písemná podání protistrany pro každý tým a zveřejněn a rozeslán výsledek losování, z něhož bude zřejmé, které týmy v jaké roli a v jakém přesně čase předstoupí před jakého soudce v základním kole. Vylosovány týmů proběhne podle registračních čísel. Týmy budou informovány o výsledku losování mailem i na internetové a facebookové stránce soutěže. Losování se může zúčastnit jako divák, kdo bude chtít, účast týmů ani koučů při losování není povinná.

Fakultní kolo soutěže LP mootu proběhne 23.11.2012 od 9.00 v místnostech 209, 211 a 214, týmy, které budou čekat na své vystoupení či na výsledek, mají k dispozici učebnu 259.

V základním kole i ve finále vystoupí každý soutěžní tým pouze za jednu ze stran sporu. O tom, za kterou ze stran sporu budou týmy argumentovat, bude rozhodnuto losem. V průběhu základních kol se jako veřejnost nemohou účastnit členové a kouči ostatních týmů. V případě, že ve fakultním kole bude lichý počet týmů, losem bude vybrán tým, který vystoupí dvakrát tak, aby počet týmů, které se mají utkat, byl sudý. O postupu do finále fakultního kola rozhoduje součet bodů za ústní vystoupení a písemné podání. Pořadí týmu ve finále stanoví panel soudců rozhodujících finále, přičemž při svém rozhodování bude brát v úvahu pouze výkon týmů ve finále a bodové ohodnocení jejich písemných podání.

Po proběhnutí základního kola cca ve 13.30 proběhne vyhlášení, kdo postoupil do finále fakultního kola – dojde tedy k vyhlášení čísel čtyř postupujících a vylosování jejich párování i rolí.

Cca ve 14 hodin se uskuteční finále fakultního kola – proběhnou dva soudní spory, v nichž se znovu předvedou čtyři postupující týmy. Finálové týmy dostanou podání protistrany, a to půlhodiny předem. Po proběhnutí finále budou vybrány dva týmy postupující do celostátního kola a zbývající dva týmy budou náhradníci.

Vítězové a pořadí budou vyhlášeni cca v 16 hodin. Kromě dvou postupujících týmů bude vyhlášen ještě nejlepší řečník fakultního kola a nejlepší písemné podání fakultního kola.

Finále může sledovat kdokoli z veřejnosti, ale též všichni kouči a členové týmů, které nepostoupily do finále.

Pro fakultní kolo budou využívána upravená fakultní pravidla, která budou od 12. 11. 2012 dostupná na http://partnerstvi.law.muni.cz/.

Pokud dojde k nějaké nejasnosti či chybě, prosíme o okamžitou zpětnou vazbu na mailovou adresu: lpmoot@llp.cz.

Soudci pro ústní část fakultního kola:
Pavel Molek , Lenka Popovičová, Lucie Atkins

Náhradníci soudců a hodnotitelé písemných podání:
Ivan Cisár, Veronika Kristková, Kateřina Šimáčková, Kristýna Foukalová, Lucie Obrovská

Celostátní kolo soutěže

Celostátní kolo soutěže se uskuteční na Nejvyšším správním soudě 13.12.2012. Soudci celostátního kola budou mimo jiné soudci Nejvyššího správního soudu (Vojtěch Šimíček, Zdeněk Kühn), zástupce Ligy lidských práv. Písemná podání budou hodnotit pro celostátní kolo David Kosař z NSS a brněnské právnické fakulty a Michal Bartoň, docent ústavního práva na olomoucké právnické fakultě.


Pravidla pro průběh fakultního kola

Lidskoprávního moot courtu 2012 na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně

1. Úvodní ustanovení

1. 1. Tato pravidla upravují průběh fakultního kola Lidskoprávního moot courtu 2012 (dále jen „LP moot“) na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

1.2. Použití Pravidel LP mootu

Otázky, které nejsou upraveny těmito pravidly, zejména podmínky účasti na LPmootu včetně pravidel externí pomoci týmům a vzájemné pomoci mezi týmy, vyjasnění a opravy případu, interpretace případu a práce s případem, registrace, odevzdání, úpravy, obsahu a hodnocení písemných podání a porušení těchto pravidel i Pravidel LPmootu, jejichž ustanovení budou v rámci fakultního kola použita, a jeho důsledků, se řídí přiměřeně příslušnými ustanoveními Pravidel LPmootu.

1.3. Písemná a ústní část fakultního kola

Fakultní kolo má písemnou a ústní část.

2. Soudci

2.1. Výběr soudců fakultního kola

Soudci, kteří budou rozhodovat fakultní kolo, budou vybráni Pořadatelem.

2.2. Rozhodování fakultního kola samosoudcem nebo senátem

Fakultní kolo bude rozhodováno buď samosoudcem, nebo senátem soudců. Tuto skutečnost určí Pořadatel.

3. Písemná část fakultního kola

Pro odevzdání, úpravu, obsah a hodnocení písemných podání se přiměřeně použijí Pravidla LPmootu.

4. Ústní část fakultního kola

4.1. Obecná ustanovení

Ústní část fakultního kola se bude skládat ze základních kol a finále. Každý tým vystoupí v základních kolech pouze jednou a jen za jednu ze stran sporu. V případě, že ve fakultním kole bude lichý počet týmů, losem bude vybrán tým, který vystoupí dvakrát tak, aby počet týmů, které se mají utkat, byl sudý. Soutěžní týmy mohou ve svých prezentacích použít i argumenty, které nejsou obsaženy v jejich písemných podáních.

4.2. Párování

4.2.1. Párování pro základní kola fakultního kola

V dostatečném předstihu před konáním fakultního kola určí fakultní koordinátor losem, které týmy proti sobě v rámci fakultního kola vystoupí a zda budou zastávat pozici žalobce nebo žalovaného. Následně fakultní koordinátor rozešle týmům písemná podání jejich soupeřů, avšak pouze za tu stranu sporu, proti níž budou týmy v rámci ústní části argumentovat.

4.2.2. Párování pro finále fakultního kola

Ve finále vystoupí soutěžní týmy, které do něho postoupily, pouze za jednu ze stran sporu. O tom, za kterou ze stran sporu budou týmy argumentovat, bude rozhodnuto losem po vyhlášení finalistů. Následně bude týmům postupujícím do finále předáno písemné podání jejich soupeře v tištěné podobě, a to pouze za tu stranu sporu, proti které tým vystoupí. Pro přípravu na finále bude týmům ponechána půl hodina času, během níž se týmy nesmí radit s žádnou jinou osobou kromě jejich kouče.

4.3. Prezentace argumentů

4.3.1. V rámci ústní části musí prezentovat argumenty týmu minimálně jeden jeho člen. Každý tým má pro prezentaci svých argumentů celkový čas 25 minut. Před zahájením svého vystoupení tým určí a sdělí soudcům, kdo budou prezentující členové týmu a kdo bude poradce.

4.3.2. Do času pro prezentaci argumentů týmu se počítá i čas poskytnutý pro repliku v trvání, které si každý tým určí před začátkem ústního kola. Na repliku je doporučeno si rezervovat maximálně 5 minut a minimálně 1 minutu z celkového času podle předchozího odstavce. Po určení času, který si tým vyhrazuje pro repliku, již nelze rozdělení času v průběhu ústního kola měnit.

4.4. Poradce

Člen nebo členové týmu, kteří prezentují při ústní části soutěže, mohou mít k dispozici jednoho člena týmu jako poradce.

4.5. Průběh ústní části fakultního kola

4.5.1. V úvodu ústní části bude nejprve soudci uveden spor, o němž se bude jednat. Následně bude vyzván tým představující žalobce, aby přednesl své argumenty. Po uplynutí času, který je týmu stanoven pro prezentaci jeho argumentů, dostane slovo druhý tým zastupující žalovaného. Poté týmy přednesou svou repliku, a to v pořadí žalobce a žalovaný. Tým zastupující žalobce může ve své replice reagovat pouze na argumenty a skutečnosti, které druhý tým zastupující žalovaného ve své prezentaci použil. Tým zastupující žalovaného může ve své replice reagovat pouze na argumenty a skutečnosti, které zazněly v replice žalobce.

4.5.2. Soudci mohou svými dotazy vstupovat do prezentace týmů, a to kromě času, který si týmy vyhradily pro repliku. Soudci nesmí do prezentace týmu jako celku zasahovat v prvních dvou minutách prezentace prvního řečníka týmu a v poslední minutě prezentace posledního řečníka týmu. Pokud za tým prezentuje pouze jeden řečník, soudci nesmí do jeho prezentace zasahovat v prvních 2 minutách a v poslední minutě jeho prezentace.

4.6. Komunikace v průběhu ústní části fakultního kola

Všichni členové týmu, účastnící se ústní části jako řečníci nebo poradci, spolu smí v jejím průběhu komunikovat, avšak pouze takovým způsobem, aby nerušili průběh ústní části. Je zakázána jakékoliv forma komunikace mezi členy týmu, kteří se účastní ústní části jako řečníci nebo poradci, a kteroukoliv osobou přítomnou v místnosti v průběhu ústní části, vyjma soudců, kteří ústní část rozhodují. Členové týmu, kteří v daný okamžik neprezentují argumenty týmu, nesmí se soudci, rozhodujícími ústní část, jakýmkoliv způsobem komunikovat, pokud k tomu nebudou soudci vyzváni. Po celou dobu soutěže platí v místnostech, kde soutěž probíhá zákaz používat počítače, mobily, tablety nebo jakákoliv jiná elektronická zařízení schopná přijímání či posílání zpráv a připojení k internetu prezentujícími týmy a kouči. Nikdo není oprávněn výkony jednotlivých týmů nahrávat či jinak reprodukovat, šířit nebo uchovávat.

4.7. Způsob prezentace a možnosti argumentace

4.7.1. Člen týmu, který prezentuje, může dle svého uvážení zvolit, zda bude při prezentaci sedět nebo stát.

4.7.2. Soutěžní týmy mohou ve svých prezentacích použít i argumenty, které nejsou obsaženy v jejich písemných podáních. Týmy by měly reagovat na argumenty protistrany, nemusí se však věnovat všem argumentům, které od jejich soupeře odzněly během jeho prezentace nebo byly obsaženy v jeho písemném podání.

4.8. Zákaz nevhodného chování v průběhu ústní části

Týmy nesmí v průběhu ústní části rušit její průběh, používat vulgární výrazy, osočovat soudce či členy druhého týmu nebo se jiným způsobem nevhodně chovat.

4.9. Porada soudců a zpětná vazba

Po skončení ústní části musí všichni přítomní opustit místnost a nechat soudcům prostor k poradě. Poté jsou týmy spolu s jejich kouči soudci opět pozvány dovnitř, aby bezprostředně po skončení ústní části obdržely zpětnou vazbu. Pravidla a omezení poskytování zpětné vazby jsou obsažena v Instrukcích pro soudce.

4.10. Veřejnost

4.10.1. Na základních kolech fakultního kola i na finále fakultního kola může být přítomna veřejnost.

4.10.2. Veřejnost nesmí jakýmkoliv způsobem rušit průběh ústní části. V případě nedodržení tohoto pravidla může být kterákoliv osoba účastnící se ústní části jako veřejnost z místnosti vykázána členem Organizačního výboru nebo jakýmkoliv ze soudců, který ústní část rozhoduje.

4.11. Přítomnost týmů a jejich koučů na ústní části, na níž tyto týmy neprezentují.

Týmy, jejichž členové na dané ústní části fakultního kola neprezentují, a jejich kouči, nemohou být na této ústní části přítomni. Toto omezení se týká pouze základních kol, nikoliv finále fakultního kola.

4.12. Neúčast na ústní části

4.12.1. Případnou neúčast na ústní části fakultního kola je nutné oznámit fakultnímu koordinátorovi nebo Pořadateli nejdéle jeden den před jeho konáním. Pokud není možné oznámit svou neúčast včas podle předchozí věty, je tak tým povinen učinit bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o nemožnosti zúčastnit se ústní části. Pokud se jeden z týmů bez omluvy nezúčastní soutěže, a nebude možno zorganizovat včas náhradní řešení, pak druhý tým, který byl určen jako soupeř absentujícího týmu vystoupí „ex parte“. Dojde tedy ke sporu za účasti jen jednoho týmu. Při hodnocení týmu se přitom bude v maximálně možné míře odhlížet od absence prezentace druhého týmu.

4.12.2. Pokud se některý z členů týmu nebude moci zúčastnit ústní části, tým může v ústní části soutěžit, jestliže za něj vystoupí minimálně jeden jeho člen. Neúčast člena nebo členů týmu na ústní části podle předchozí věty, pokud bude účast týmu na ústní části zachována, není nutné oznamovat.

4.13. Hodnocení ústní části

4.13.1. Tým může za ústní prezentaci dostat maximální počet 50 bodů. Body, které tým získá za ústní prezentaci, se vynásobí koeficientem 2,6. Výsledný počet bodů za ústní část je číslo, které vyjde vynásobením koeficientu a původního počtu bodů za ústní prezentaci dle předchozí věty.

4.13.2. Pokud se tým nezúčastní ústní části fakultního kola a oznámí tuto skutečnost včas ve smyslu ustanovení 4.12. těchto pravidel, nebo věrohodně prokáže, že tak nemohl učinit z vážných důvodů nezávislých na jeho vůli, a zároveň svou neúčast zdůvodní důvody, které Pořadatel posoudí jako omluvitelné a dostatečně závažné, nebude za ústní část hodnocen a obdrží tedy 0 bodů. Celkový počet bodů týmu bude tedy odpovídat počtu bodů, který byl týmu udělen za jeho písemné podání.

4.13.3. Kritéria, způsob a pravidla hodnocení ústní části jsou obsaženy v Instrukcích pro soudce.

4.14. Určení týmů postupujících do finále fakultního kola

Poté, co proběhnou základní kola fakultního kola, budou sečteny body udělené týmům za jejich písemná podání a body, který jim byly uděleny v rámci základních kol. Čtyři týmy, které získají po sečtení bodů za písemná podání a bodů udělených za ústní prezentaci v základních kolech nejvyšší počet bodů, postoupí do finále fakultního kola.

4.15. Vyhlášení týmů postupujících do celostátního kola LP mootu

Po skončení finále fakultního kola bude následovat porada soudců, kteří toto finále rozhodovali. Poté budou vyhlášeni 2 výherci fakultního kola, kteří postoupí do celostátního kola LP mootu. Určení vítězů finále fakultního kola již nebude závislé na počtu bodů, které týmy získaly za ústní prezentaci v základním kole, nýbrž pouze na dohodě mezi soudci rozhodujícími finále, kteří přihlédnou i k počtu bodů za písemné podání. Další dva týmy, které se umístily celkovým počtem bodů na 3. a 4. místě, se stanou náhradníky podle ustanovení 8.1.4. Pravidel LPmootu.

5. Penalizace za porušení Pravidel FK

5.1.Pravomoc

O tom, zda byla porušena Pravidla FK v rozsahu jejich zvláštní úpravy průběhu fakultního kola LPmootu, a jak budou tato porušení penalizována, rozhoduje Pořadatel.

5.2. Konkrétní porušení Pravidel FK a jejich penalizace

5.2.2. Porušení zákazu nevhodného chování podle ustanovení 4.8. těchto pravidel může být penalizováno ztrátou bodů v maximální výši 15 bodů.

5.2.3. Pokud se tým nezúčastní ústní části fakultního kola, aniž by tuto skutečnost oznámil včas ve smyslu ustanovení 4.12. těchto pravidel, a zároveň tým věrohodně neprokáže, že tak neučinil z vážných a na své vůli nezávislých důvodů, bude diskvalifikován ze soutěže.


zpět na přehled uskutečněných akcí

nahoru