| | | | |Uskutečněné akce

Meziprofesní diskusní fórum

V aule brněnské právnické fakulty proběhlo 27. 2. 2013 odpoledne meziprofesní diskusní fórum za účasti prof. JUDr. Naděždy Rozehnalové, CSc. prof. JUDr. Jana Kuklíka, DrSc., JUDr. Ing. Filipa Dienstbiera, Ph.D. Mgr. et. Mgr. Jana Petrova, LL.M., JUDr. Radima Mikety, JUDr. Jana Passera, Ph.D., LL.M. a studentů a absolventů brněnské právnické fakulty. Akci moderovali Pavel Molek a Kateřina Šimáčková.

V rámci diskusního fóra nás všichni účastníci seznámili se svou představou o tom, kdo a jak má definovat ideální profil absolventa právnické fakulty. Akademici (tedy proděkani Kuklík a Dienstbier a děkanka Rozehnalová) se pak zamýšleli nad tím, jakými cílovými kvalitami je určen profil absolventa, k němuž je zacílena výuka na právnické fakultě a vysvětlili, jak se tato představa i podoba studia posunula za dobu, kdy ji ze své pozice ovlivňují.

Naděžda Rozehnalová podporuje obecný profil absolventa práv, Jan Kuklík informoval, že pražská fakulta se pokouší strukturovat studium do modulů, završených diplomovou prací a specializovanou závěrečnou zkouškou. Studenti musí zvládnou základ a absolvování specializovaného modulu bude vyjádřeno v jakémsi dodatku k diplomu. Jan Kuklík jako proděkan si je vědom toho, že je velmi těžké hodnotit, zda změny obsahu studia jsou efektivní, neboť trvá mnoho let, než změnu fakulta provede, studenti takto změněným studiem projdou a teprve pak je vidět efekt změny na úspěšnost absolventů v praxi. Filip Dienstbier z Olomouce uvedl, že obsah studia profiluje státní závěrečná zkouška, protože u ní fakulta testuje, zda se jí „podařil“ takový absolvent, jakého si představovala.

Velká debata se vedla o tom, zda a jak se mají na právech studenti vzdělávat či vychovávat v oblasti profesní etiky. Filip Dienstbier i Naděžda Rozehnalová upozornili, že je velmi náročné učit etiku, tak aby to „neznělo falešně“ a zdůraznili význam vzorů. Akademici se shodli na tom, že by profil absolventa měly tvořit fakulty či univerzity a také poukázali na to, že fakulty se nemohou orientovat pouze na přípravu studentů na klasická právnická povolání (advokát, státní zástupce, notář, soudce), ale čím dále tím více připravují právníky pro veřejnou správu.

Druhá část diskusního fóra byla věnována zejména zástupcům justice a advokacie a další profesní přípravě mladých právníků. Hosté z právní praxe - Jan Passer, soudce Nejvyššího správního soudu, Jan Petrov, ředitel Justiční akademie, a advokát Radim Miketa prezentovali, v čem lze podle nich spatřovat deficity stávajícího právnického a profesního vzdělávání. Velmi zajímavá byla i debata mezi profesionály a studenty o tom, jak mají studenti - zájemci o práci v advokacii a justici řídit svou přípravu a kariéru, aby se jednou stali dobrými advokáty a soudci.

Jan Petrov zdůraznil, že postupové i závěrečné zkoušky by měly být složité a fakulty by měly nabízet mnoho různých výběrových předmětů. Studenti by se měli naučit psát právní texty, rešeršovat judikaturu, mluvit. Studijní profil by si měl absolvent v prvé řadě definovat sám. Vzdělání považuje spíše za službu studentovi než společnosti. Jan Passer doporučil zachovat obecný profil absolventa práv i profesní zkouška by měla být univerzální, a to mimo jiné proto, že mezi profesemi panuje prostupnost (advokátní zkouška postačí pro soudce stejně jako justiční pro advokáta). Debatu o hodnotách při studiu i profesní přípravě považuje soudce Passer za zásadní. Rovněž advokát Miketa potvrdil, že advokátní komora požaduje univerzální rozhled při své profesní zkoušce. Vítězslav Dohnal, advokát a ředitel Pro Bono Aliance upozornil, že právě v oblasti hodnot spočívá jakési společné minimum, které by mělo být předáno všem právním profesionálům.


Workshop

zpět na přehled uskutečněných akcí

nahoru