| | | | |Publikace realizované projektem

publikace-BPP.jpg

Bezplatná právní pomoc v České republice

Předkládaná monografie si klade za cíl analyzovat poskytování bezplatné právní pomoci v České republice. Přestože existuje řada prací, které se zabývají partikulárními oblastmi (například ustanovováním advokátů v civilním řízení nebo případy nutné obhajoby v trestních věcech), dosud chybí komplexní zhodnocení problematiky. Právě tento nedostatek míní naše publikace překlenout.

Úvodní kapitoly jsou zaměřeny na limity, které má zákonodárce při nastavování systému bezplatné právní pomoci. Tedy na závazky, které mu vyplývají z českého ústavního pořádku, z mezinárodních smluv a z unijního práva.

Další kapitoly se pak zabývají již konkrétní analýzou jednotlivých institutů systému bezplatné právní pomoci v České republice. Práce nezůstává u popisu platné a účinné právní úpravy, ale sleduje i interpretaci prováděnou v judikatuře obecných soudů i Ústavního soudu.

Třetí část je věnována komparaci. Situace v České republice je srovnána s tím, jak je bezplatná právní pomoc poskytována v několika jiných evropských státech.

Ve svém závěru práce identifikuje hlavní problémy současného systému poskytování bezplatné právní pomoci a největší výzvy, které čekají zákonodárce, potažmo ministerstvo spravedlnosti, pokud se do řešení těchto problémů pustí.

Publikace je ke stažení ve formátu PDF.


Účast spolků ve správních řízeních

Odborný článek v Časopisu pro právní vědu a praxi je ke stažení ve formátu PDF.


publikace-ochrana_zivotniho_prostredi.jpg

Význam účasti veřejnosti při ochraně životního prostředí

Vážení pedagogové,
dovolujeme si Vám nabídnout novou příručku, jejímž cílem je přinést nové prvky do environmentální výuky. Domníváme se, že na středních školách, které navštěvují už téměř dospělí lidé, nelze opomíjet otázky související s občanskými právy. Právě mladí lidé se mají seznámit s možnostmi, jak ovlivnit podobu světa okolo nich. V této publikaci najdete Vy i Vaši studenti několik možností, jak se podílet na rozhodování o věcech veřejného zájmu a jak se dozvědět více o tom, jak je spravována obec, ve které žijete.

V jednotlivých kapitolách najdete jednak list pro pedagogy, rozdělený na teoretickou část a část praktickou. Teoretická část obsahuje seznámení s problematikou jako je např. svobodný přístup k informacím, místní referendum nebo sdružování občanů. V praktické části pak najdete detailní popis toho, jak vést jednu lekci věnovanou vždy konkrétnímu nácviku. V kapitole věnované informacím se studenty můžete sepsat žádost o informace a poslat ji vybranému úřadu, v kapitole věnované obcím zase můžete zkusit vytipovat, jaké nedostatky v obci studenti vnímají a oslovit zastupitele, aby se pokusili najít řešení. Každá kapitola je doplněna přehlednými grafy, které můžete využít při vysvětlování látky studentům.

Listy pro učitele jsou doplněny listy pro studenty, které obsahují krátké shrnutí problematiky a zadání pro samostatnou práci doma. Navíc jsme publikaci doplnili komiksy, které mohou studentům přinést jiný náhled na právo jako předmět, který se mnohdy může zdát nudný a nezajímavý.

Věříme, že Vám tato publikace usnadní práci a že Vám přinese nové poznatky a zkušenosti. Přejeme Vám, aby se práce s publikací líbila nejen Vám, ale aby bavila i vaše studenty.

Publikace je ke stažení ve formátu PDF.


publikace-UZspolky.jpg

Právní předpisy pro spolky

S příchodem rekodifikace soukromého práva došlo mimo jiné ke zrušení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Občanská sdružení se automaticky stala spolky a nadále se řídí přímo občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., dále též jen „NOZ“).

Tato publikace obsahuje texty právních předpisů, jimiž se spolky při své činnosti řídí. Jak bude vysvětleno dále, funkcionáři spolku nevystačí s tím, když se seznámí jen s pravidly v části s nadpisem Spolek (tj. paragrafy 214 až 302). Řada důležitých pravidel je též na jiných místech NOZ či v dalších předpisech.

Co tu najdete?

Záměrem bylo poskytnout spolkům na jednom místě texty těch právních pravidel, která budou nejčastěji potřebovat. Proto je také tento materiál velmi stručný. Najdete zde vybraná ustanovení nového občanského zákoníku, zákona o rozhodčím řízení a zákona o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob.

Další materiály

Řada začínajících spolků potřebuje též vzory stanov, vzory návrhů na zápis do rejstříku a další podobné materiály. Ty byly v rámci našeho projektu Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva rovněž připraveny a najdete je spolu s elektronickou verzí této publikace na internetové adrese partnerstvi.law.muni.cz v sekci Spolkové právo.

Publikace je ke stažení ve formátu PDF.


publikace-cizinecke_veci.jpg

Praxe správních orgánů v cizineckých věcech

Cílem této studie je poskytnout studentům Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně dokument, který jim usnadní orientaci ve složité matérii cizineckého práva. Obsah této studie je dán faktickou zkušeností SOZE z aplikace správního práva nejen v oblasti pobytu cizinců, nýbrž i dalších oblastí cizineckého práva. Pojem cizineckého práva je ve studii používán v širším smyslu, zahrnuje tedy i právo azylové (resp. právo mezinárodní ochrany či uprchlické právo).

SOZE poskytuje řadu let odbornou praxi studentům PrF MU, ať jde již o samotnou možnost vykonání povinné odborné praxe, či výkon dobrovolnické činnosti. SOZE navíc pravidelně spolupracuje s PrF MU v rámci Právní kliniky uprchlického práva. Při všech těchto příležitostech mají studenti možnost seznámit s konkrétními případy aplikace cizineckého a azylového práva a aplikují poznatky ze správního práva procesního. Při této pravidelné interakci mezi studenty PrF MU a SOZE vyvstala potřeba jednoduchého dokumentu, který by studentům přiblížil klíčové oblasti praxe správního práva zejména na úseku pobytu cizinců. Tyto oblasti byly identifikovány na základě praktických zkušeností SOZE. Studie by tak měla umožnit rychlejší orientaci v materii cizineckého práva a usnadnit chápání systematiky správního práva. Studie je plánována jako udržitelný výstup projektu, neboť ji zamýšlíme aktualizovat dle potřeby (např. kvůli změně právních předpisů, judikatury či správní praxe).

Analyzované příklady vycházejí ze skutečných případů. Uvádíme příklady dobré i špatné praxe správních orgánů. Vzhledem k zaměření studie a rozdělení působnosti mezi jednotlivými správními orgány je to především Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky a Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců. Ohledně příkladů dobré a špatné praxe je třeba mít na paměti, že jako nevládní organizace pomáháme klientům řešit problémy a často se tak setkáváme se špatnou praxí. To se pochopitelně projevuje i v této studii. Přesto se domníváme, že u příslušných správních orgánů převládá spíše dobrá praxe.

Jednotlivé kapitoly se zabývají určitým tematickým okruhem případů. Na každý tematický okruh zpravidla připadá několik příloh. Velkou přidanou hodnotu studie spatřujeme právě ve zmíněných přílohách. Studenti často říkají, že se při studiu na právnické fakultě dosud nesetkali s rozborem individuálního správního aktu (správního rozhodnutí). Kromě správních rozhodnutí v přílohách najdou i jiné písemnosti vydané správními orgány, odpovědi na žádosti o poskytnutí informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím a jeden rozsudek v trestní věci. Jde o pravomocný zprošťující rozsudek a uvádíme jej proto, že má přímou souvislost s pobytem cizinců (přechodným pobytem rodinného příslušníka občana Evropské unie) a jeho odůvodnění je poměrně podrobné ve skutkových i právních okolnostech případu. Tam, kde jsme to uznali za potřebné, například z důvodu nezatěžování hlavního textu zdlouhavou právní analýzou, přikládáme i podání vypracované některým z právníků SOZE.

Publikace je ke stažení ve formátu PDF.


publikace-StazisteEPS.jpg

Začínáme se stážisty

Cílem této publikace je podělit se o zkušenosti z práce se stážisty a předat dobré rady nebo alespoň inspiraci dalším (neziskovým) právnickým i neprávnickým organizacím, které o spolupráci se studenty uvažují, či ji už v nějaké míře využívají.

Studenti s námi spolupracovali od samých začátků existence Franka Bolda (dříve Ekologického právního servisu) v roce 1995. Mnozí ze současných zaměstnanců (včetně programového ředitele a autorky této publikace) v organizaci sami začínali jako dobrovolníci. Systematické práci se studenty práv se věnujeme od roku 2005, kdy byla oficiálně založena bezplatná právní poradna. Studenty jsme začali ve velké míře zapojovat do poskytování poradenství a postupně také do širší podpory aktivních lokálních iniciativ.

Dnes naši stážisté často sami vyrážejí přímo „do terénu“. Jsme praktici, kteří zkušenosti získávali při každodenním zapojování studentů do naší práce. Na základě komunikace se studenty i klienty a získané zpětné vazby, i na základě zkoušení rad odborníků v praxi, jsme formou postupného „učení se“ došli k závěrům, které vám teď v podobě tipů a dobrých rad předkládáme v této příručce.

Publikace je ke stažení ve formátu PDF.


publikace-TechnikyVyjednavani.jpg

Techniky vyjednávání při poskytování právních služeb

Text, který se Vám dostává do rukou, byl zpracován v rámci projektu Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva v souvislosti se zkušenostmi z výuky a jako jakési zobecnění výukových materiálů předmětu Techniky vyjednávání při poskytování právních služeb a předmětu Kontraktační a prezentační dovednosti.

Důvod, proč jsme chtěli do výuky na právnické fakultě zavést předmět zabývající se kontraktačními dovednostmi a vyjednáváním při poskytování právních služeb, spočíval zejména v tom, že naši studenti přicházejí do praxe bez přípravy na to, že jednou z jejich důležitých rolí jako právníků bude i řešení a předcházení konfliktů mezi lidmi.

Před nedávnem se do právní praxe zaváděla nová profese mediátora a většina z nás, starých praktiků, poukazovala na to, že tradičně jakýmsi mediátorem v právních sporech byli i představitelé klasických právnických profesí, tedy soudci a advokáti. Zkušený soudce i advokát totiž ví, že smírné vyřešení sporu je velmi dobrým výsledkem. Ve všech oblastech života, v podnikání i soukromém životě, přemýšliví lidé dospívají k závěru, že kompetitivní strategie jsou méně efektivní než strategie kooperativní. Je tedy zpravidla lepší spolupracovat než soupeřit.

Chtěli jsme, aby si studenti uvědomili, že setrvávání v situaci jakéhokoli sporu je pro člověka mimořádně zatěžující. A nejnáročnější řešení sporu je jeho poměrně zdlouhavé a nákladné řešení před soudem. Mnoho lidí, kteří vedli dlouhý soudní spor, žehrají na to, že se včas nepokusili s protistranou dohodnout. I v průběhu soudního sporu se advokát může stát vyjednavačem a dovést tak svého klienta k přijatelnému soudnímu smíru. Touto cestou se pak z bývalých protivníků mohou státu budoucí spolupracující partneři. Dobře vyjednaný smluvený rozvod manželů z nich může v budoucnu udělat dobré přátele a je také nejlepším řešením pro jejich děti. Celkově je dohoda velmi dobrým řešením, které ve svém důsledku může přinést i největší osobní satisfakci všem znesvářeným zúčastněným. V našich předmětech Techniky vyjednávání při poskytování právních služeb a Kontraktační a prezentační dovednosti chceme naše studenty připravit právě na to, aby dokázali příslušné vyjednávání vést a nebyli pro svého klienta při vyjednávání přítěží, ale pomocníkem.

Sebevědomý, slušný a úspěšný právník se totiž pozná mimo jiné podle toho, že svému klientovi umí nabídnout i možné řešení sporu vyjednáváním, jímž se jeho právní problém možná vyřeší rychlou a méně bolestnou cestou. A že svého klienta umí tímto vyjednáváním dobře provést.

Věřím, že tato příručka může studentům a mladým právníkům pomoci při přípravě na případnou budoucí roli vyjednavače, řešícího konflikty a spory svých klientů.

Kateřina Šimáčková

Publikace je ke stažení ve formátu PDF.


nahoru